Dwujęzyczne
żłobek i przedszkole
Akademia Kropki

Jakość edukacji

Co nas wyróżnia? / What makes us different?

Dwujęzyczność / Bilingualism

Już od pierwszych dni obecności dziecka w Akademii Kropki, ma ono codzienny kontakt z językiem angielskim. Stosujemy metodę immersji językowej, dzięki której dzieci chłoną język w naturalny sposób. Nauka angielskiego odbywa się również poprzez zastosowanie pedagogiki zabawy oraz regularnych zajęć językowych.

From the first days of the child’s presence at the Kropki Academy, it has everyday contact with English. We use the language immersion method, thanks to which children absorb the language in a natural way. Learning English is also done by using fun pedagogy and regular language classes.

Salka SI / SI classroom

Ważnym jest dla nas holistyczny rozwój małego człowieka, dlatego pod okiem wykwalifikowanego terapeuty będziemy korzystać z salki SI. zajęcia ogólnorozwojowe w grupie, jak i terapie indywidualne.

SALA SI W TRAKCIE DOPOSAŻENIA – OTWARCIE JUŻ WKRÓTCE

The holistic development of a small person is important to us, that’s why under the guidance of a qualified therapist we will use the SI room for general development classes in the group as well as individual therapies.

SI CLASSROOM DURING ADJUSTMENTS – OPENING SOON

Oferta

Terapia teatrem / Theater therapy

Dla dzieci okres przedszkolny jest czasem w którym uczą się wyrażać i radzić z emocjami. Teatr to doskonały sposób zarówno na ich wyrażenie, jak i obserwację emocji z boku i odniesienie się do nich.

For children, the preschool period is the time when they learn to express and deal with emotions. The theater is a great way to express them both and observe emotions from the side and refer to them.

Kompetencje przyszłości / Competences of the future

W Akademii Kropki stawiamy nacisk na rozwój kompetencji przyszłości, które pozwolą dzieciom w życiu dorosłym na odważne poruszanie się w nieustannie zmieniającym się świecie. Ważnym jest dla nas edukacja matematyczna, ekologiczna, żywieniowa oraz rozwój inteligencji społecznej.

At the Academy of Dot, we focus on developing future competences that will allow children in adult life to move bravely in an ever-changing world. Mathematics, ecology, nutrition and the development of social intelligence are important to us.

Montessori i Kropka / Montessori and Dot

Montessori i Kropka / Montessori and Dot

„Postaw tu kropkę i zobaczymy, co się stanie”- słowa nauczycielki z książki Peter’a H. Reynolds’a

„Kropka” stały się inspiracją dla nazwy naszej placówki.

Mała Vashti nie wierzyła w swój talent i potencjał, nauczycielka pomogła jej pójść swoją drogą rozwoju. Naszym założeniem jest, aby dzieci same, stopniowo odkrywały własne możliwości.

Pragniemy towarzyszyć im w tym procesie, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Opieramy się na pedagogice Marii Montessori wykorzystując również charakterystyczne dla niej pomoce edukacyjne. Czerpiemy jednak także z nowoczesności, nie zamykając się na nowe media.

Pragniemy, aby dziecko opuszczając Akademię Kropki było gotowe na odnalezienie się w każdej
rzeczywistości szkolnej.

„Put a dot here and we’ll see what happens” – words of the teacher from the book of Peter H. Reynolds

„Kropka” became the inspiration for the name of our facility.

Little Vashti did not believe in her talent and potential, the teacher helped her follow her path of development. Our assumption is for children to gradually discover their own capabilities.

We want to accompany them in this process, sharing our knowledge and experience. We rely on Maria Montessori’s pedagogy also using characteristic educational aids. However, we also draw on modernity without closing to new media.

We want the child leaving the Academy of Dot to be ready to find each one school reality.

Przestrzeń dająca poczucie bezpieczeństwa / A space that gives a sense of security


W Akademii Kropki wnętrza przeznaczone do zabawy i nauki dzieci aranżowane są minimalistycznie oraz tak, aby nie traciły one domowego charakteru (dużą rolę przywiązujemy do kącików, w których dziecko może w każdej chwili odpocząć)

At the Academy of Dot, the interiors designed for playing and learning children are arranged minimally and so that they do not lose their home character (we attach a big role to the corners where the child can relax at any time)

Akademia Kropki-uruchomienie nowego żłobka w Krakowie

Ewelina Iżycka-Hodurek realizuje projekt pt. „Akademia Kropki – uruchomienie nowego żłobka w Krakowie” nr RPMP.08.05.00-12-0024/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 30 osób (28K i 2M) z woj. małopolskiego z gminy Kraków, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 30 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w okresie 01.04.2019r. – 30.04.2020r.
Wartość Projektu: 390 744,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 332 133,03 PLN
Planowane efekty: Zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kraków i umożliwienie rodzicom/ opiekunom dzieci godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Aktualności

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy