Nasze przedszkole łączy dwujęzyczność (polsko – angielski program), elementy Montessori oraz wsparcie sensoryczno – psychologiczne by rozwijać dzieci emocjonalnie w umiejętnościach społecznych.

Our kindergarten combines bilingualism (Polish – English program), Montessori elements and sensory and psychological support to develop children emotionally in social skills.

Przedszkole- Kraków- ul. Hamernia 1

DWUJĘZYCZNOŚĆ/Bilingualism

Jednym z głównych założeń Akademii Kropki jest stworzenie dzieciom jak najlepszego startu na dalsze etapy edukacji. Dlatego w naszym przedszkolu przyłączamy się do programu powszechnej dwujęzyczności dzieci. Każde dziecko może stać się dwujęzyczne, jeśli tylko wystarczająco słyszy oba języki i używa ich od najmłodszych lat. 

One of the main assumptions of the Kropka Academy is to create for children the best start to the next stages of education. That is why in our kindergarten we join the program of universal bilingualism of children. Any child can become bilingual if he can hear both languages sufficiently and use them from an early age.

Przedszkole- Kraków- ul. Hamernia 2

ELEMENTY MONTESSORI/ Montessori elements

Proces wychowawczy opieramy na pedagogice Marii Montessori. Swoje odzwierciedlenie ma ona już w zaprojektowanej przestrzeni. Dzieci mają swobodny dostęp do wszystkich zabawek i pomocy edukacyjnych. Zabawki wykonane są w większości z materiałów ekologicznych. Nie posiadamy zabawek grających w przedszkolu. Ergonomia sal pomaga w integracji dzieci i nauce pracy w grupie. Dajemy dzieciom dużo swobody w indywidualnym rozwoju, zachowując jednocześnie ustalone reguły, dyscyplinę. 

We base the educational process on the pedagogy of Maria Montessori. It already has its reflection in the designed space. Children have free access to all toys and educational aids. The toys are made mostly of ecological materials. We don’t have playing toys in kindergarten. Room ergonomics help in integrating children and learning to work in a group. We give children a lot of freedom in individual development while maintaining established rules and discipline.

WSPARCIE PSYCHOLOGA I LOGOPEDY

Ważnym jest dla nas holistyczny rozwój małego człowieka, dlatego tworzymy salę do terapii sensorycznej, salę doświadczania świata. Jej wyposażenie pomoże dzieciom szybciej zrozumieć reakcję ciała na bodźce. 

The holistic development of a small person is important to us, that’s why we create a room for sensory therapy, a room for experiencing the world. Its equipment will help children more quickly understand the body’s response to stimuli.

Przedszkole- Kraków- ul. Hamernia 3

Zajęcia dodatkowe i wycieczki: / Additional classes and trips:

Formularz rekrutacyjny Akademia Kropki- przedszkole

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy