REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZYŁA SIĘ 30.06.2021 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Wszystkich pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem do lat 3 , zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

_

Wenanty Solutions Ewelina Iżycka-Hodurek realizuje projekt pt. „Akademia Kropki – uruchomienie nowego klubu dziecięcego w Myślenicach” nr RPMP.08.05.00-12-0080/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 20 osób (19 K i 1 M) z woj. małopolskiego z gminy Myślenice, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 20 nowych miejsc w nowo powstałym klubie dziecięcym w okresie 31.09.2019r. – 30.06.2021r.

_
Wartość Projektu: 359 238,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 305 352,53 PLN

_
Planowane efekty: Zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Myślenice i umożliwienie rodzicom/ opiekunom dzieci godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Image

Rekrutacja

Aby wziąć udział w projekcie należy uzupełnić oraz dostarczyć osobiście do Biura Projektu (Ul. Hamernia 42, Kraków) lub mailowo na adres klubdzieciecy@akademiakropki.pl następujące dokumenty: Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego z koordynatorem projektu tel. 570 405 240
Image
Image

Akademia Kropki

Myślenice

Zarówno biuro projektu jak i placówka są dostosowane do potrzeb osób z różnym typem niepełnosprawności. Zniwelowane są bariery architektoniczne, tak aby każdy z zainteresowanych mógł osobiście zapoznać się z placówką. Projekt jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na 8 regułach. Projekt spełnia standardy dostępności określone w Załączniku nr 2 do wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji w następujący sposób: - na spotkaniach z rodzicami obowiązuje standard szkoleniowy, - na naszej stronie internetowej obowiązuje standard cyfrowy, - budynek i pomieszczenia spełniają standard architektoniczny i edukacyjny poprzez: 1. odsłuchiwanie treści zawartych na stronie internetowej, 2. możliwość korzystania z aplikacji migam dla osób niesłyszących i słabosłyszących 3. budynek i pomieszczenia są dostępne dla osób z różnymi typami niepełnosprawność ruchowej poprzez zniwelowanie przeszkód architektonicznych