REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZYŁA SIĘ 31.05.2020r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Wszystkich pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem do lat 3 , zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Image

Ewelina Iżycka-Hodurek realizuje projekt pt. „Akademia Kropki – uruchomienie nowego żłobka w Krakowie” nr RPMP.08.05.00-12-0024/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 30 osób (28K i 2M) z woj. małopolskiego z gminy Kraków, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 30 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w okresie 01.04.2019r. – 30.04.2020r.

_
Wartość Projektu: 390 744,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 332 133,03 PLN

_
Planowane efekty: Zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kraków i umożliwienie rodzicom/ opiekunom dzieci godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Image

Aby wziąć udział w projekcie, prosimy o dostarczenie do siedziby biura projektu (Hamernia 42, 30-145 Kraków), bądź na adres e- mailowy: zlobek.rekrutacja@akademiakropki.pl wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

Zarówno biuro projektu jak i placówka są dostosowane do potrzeb osób z różnym typem niepełnosprawności. Zniwelowane są bariery architektoniczne, tak aby każdy z zainteresowanych mógł osobiście zapoznać się z placówką. Projekt jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na 8 regułach.

Image

Projekt spełnia standardy dostępności określone w Załączniku nr 2 do wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji w następujący sposób:

 • na spotkaniach z rodzicami obowiązuje standard szkoleniowy,
 • na naszej stronie internetowej obowiązuje standard cyfrowy,
 • budynek i pomieszczenia spełniają standard architektoniczny i edukacyjny poprzez:
   
  • odsłuchiwanie treści zawartych na stronie internetowej,
  • możliwość korzystania z aplikacji migam dla osób niesłyszących i słabosłyszących,
  • budynek i pomieszczenia są dostępne dla osób z różnymi typami niepełnosprawność ruchowej poprzez zniwelowanie przeszkód architektonicznych.