Klauzula RODO

Wysyłając nam swoje dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w celu realizacji określonych w formularzu działań związanych z przedstawieniem oferty usług i złożeniem zapisu dziecka do placówki Usługodawcy.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) WENANTY SOLUTIONS Ewelina Iżycka-Hodurek informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WENANTY Solutions z siedzibą w Krakowie, ul. Hamernia 42, 30-145 Kraków (zwany dalej „Administratorem”, będący jednocześnie Usługodawcą).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Iżycka-Hodurek, e-mail: izycka-hodurek@akademiakropki.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
  i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.akademiakropki.pl w związku ze skorzystaniem przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
 • Imię i nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
  w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
  w przepisach RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
 6. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  lub profilowaniu.